HHOS
Windows tùy chỉnh bởi Hoàng Hảo PC

|

⚠️  Lưu ý khi cài đặt và sử dụng HHOS
  Format sạch trước khi cài đặt để đảm bảo tính ổn định cao nhất.
  Khuyến cáo cài đặt bằng cách tạo USB boot hoặc dùng WinNTSetup.
  Thường xuyên dọn rác để đảm bảo HHOS chạy mượt mà, ổn định.
 

 
HHOS XP                                   Phiên bản:
Build: 2900                                                                                    XP x32

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows XP Professional SP3 32-bit 

Tích hợp sẵn Office 2010 và các phần mềm thông dụng.

Phù hợp nhất với PC đời cũ

Các thành phần của Windows
360browser  

Tải xuống
Dung lượng .GHO: 1,6 GB (khi cài xong là ~5 GB tùy máy)      Tải xuống
 

 
HHOS 7                                     Phiên bản:
Build: 7601.17514                                                                               5.3.1

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 7 Professional SP1 2009 64-bit 

Tích hợp sẵn Office 2019 Pro Plus và các phần mềm thông dụng.

Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 2,43 GB (khi cài xong là ~8 GB tùy máy)      Tải xuống

 
 


HHOS 8.1                                   Phiên bản:
Build: 9600.20120                                                                             4.0

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 8.1 64-bit (build 9600.20120)

Tích hợp sẵn Office 2019 Pro Plus và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Tải xuống
Dung lượng ISO: 3,28 GB (khi cài xong là ~9 GB tùy máy)      Tải xuống

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

 
 HHOS 8.1                                   Phiên bản:
Build: 9600.20409                                                                            3.0

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 8.1 64-bit (build 9600.20409)

Tích hợp sẵn Office 2016 Pro Plus và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,51 GB (khi cài xong là ~14 GB tùy máy)      Tải xuống

  


HHOS 10 1909                             Phiên bản:
Build: 18363.418                                                                                1909

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 1909 64-bit (build 18363.418)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender     T/k Microsoft

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,06 GB (khi cài xong là ~12 GB tùy máy)       Tải xuống

  


HHOS 10 21H2                            Phiên bản:
Build: 19044.1620                                                                             4.0

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 21H2 64-bit (build 19044.1620)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 3,84 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       CHẾT

  


HHOS 10 21H2                            Phiên bản:
Build: 19044.2486                                                                       4.1 Final

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 21H2 64-bit (build 19044.2486)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,68 GB (khi cài xong là ~12 GB tùy máy)       Tải xuống

 


HHOS 10 22H2                            Phiên bản:
Build: 19045.2728                                                                             5.4

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Pro 22H2 64-bit (build 19045.2728)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 5,1 GB (khi cài xong là ~15 GB tùy máy)       Tải xuống

 


HHOS 10 22H2                            Phiên bản:
Build: 19045.2486                                                                             5.3

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Pro 22H2 64-bit (build 19045.2486)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender ☒ 

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,9 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       Tải xuống

 


HHOS 10 22H2                          Phiên bản:
Build: 19045.2364                                                               ZinSoft x64

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Pro 22H2 64-bit (build 19045.2364)

Tích hợp Office LTSC 2021 Pro Plus và các phần mềm thông dụng.
Giữ nguyên đa số các ứng dụng của Windows, tăng trải nghiệm sử dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 5,44 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       Tải xuống

 

 


HHOS 10 LTSC 2021                        Phiên bản:
Build: 19044.1766                                                                          v1 x64

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Enterprise 21H2 64-bit (build 19044.1766)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender    Internet Explorer

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,5 GB (khi cài xong là ~16 GB tùy máy)       Tải xuống

 

 


HHOS 10 LTSC 2021                        Phiên bản:
Build: 19044.2965                                                                        v2 x64

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Enterprise 21H2 64-bit (build 19044.2965)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender     T/k Microsoft

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,40 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       Tải xuống

 

 


HHOS 10 IoT LTSC 2021                    Phiên bản:
Build: 19044.1288                                                                     Final x64

Thông tin bộ cài
Làm từ bộ cài Windows 10 IoT Enterprise 21H2 64-bit (build 19044.1766)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,68 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       Tải xuống

 

 


HHOS 10 LTSB 2016                        Phiên bản:
Build: 14393.0                                                                            1607 x64

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Enterprise LTSB 2016 64-bit (build 14393.0)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 3,68 GB (khi cài xong là ~10 GB tùy máy)       Tải xuống

 

 


HHOS 10 LTSC 2019                        Phiên bản:
Build: 17763.316                                                                         Final x32

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Enterprise LTSC 2019 x32 (build 17763.316)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt. Phù hợp nhất với PC cấu hình thấp.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 2,67 GB (khi cài xong là ~7 GB tùy máy)       Tải xuống

  

 


HHOS 11 22H2                             Phiên bản:
Build: 22621.963                                                                                6.7

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 11 Pro 22H2 64-bit (build 22621.963)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.

Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC, đã bypass TPM 2.0, Secure Boot, yêu cầu hệ thống,...

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống                                   
Dung lượng ISO: 4,55 GB (khi cài xong là ~10 GB tùy máy)       Tải xuống

  

 


HHOS 11 22H2                             Phiên bản:
Build: 22621.1848                                                                               7.2

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 11 Enterprise 22H2 64-bit (build 22621.1848)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.

Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC, đã bypass TPM 2.0, Secure Boot, yêu cầu hệ thống,...

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender     T/k Microsoft (Edge)  

Tải xuống                                   
Dung lượng ISO: 4,75 GB (khi cài xong là 14 GB tùy máy)       Tải xuống

  

 


HHOS 11 22H2                             Phiên bản:
Build: 22621.                                                                              7.4

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 11 Enterprise 22H2 64-bit (build 22621.2134)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.

Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC, đã bypass TPM 2.0, Secure Boot, yêu cầu hệ thống,...

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender     T/k Microsoft (Edge)  

Tải xuống                                   
Dung lượng ISO: 0 GB (khi cài xong là 0 GB tùy máy)       Tải xuống

 


HHOS 11.7 22H2                         Phiên bản:
Build: 22621.????                                                                             ?.0

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 64-bit (build 0)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.

Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC, đã bypass TPM 2.0, Secure Boot, yêu cầu hệ thống,...

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 0 GB (khi cài xong là 0 GB tùy máy)        ⇓ Tải xuống

 HHOS 10 22H2                            Phiên bản:
Build: 19045.2364                                                                            5.2.1

Thông tin bộ cài
Được làm từ bộ cài Windows 10 Pro 22H2 64-bit (build 19045.2364)

Tích hợp sẵn Office LTSC 2021 Standard và các phần mềm thông dụng.
Đã tối ưu tình chỉnh sao cho nhẹ mượt và phù hợp nhất với mọi PC.

Các thành phần của Windows
Microsoft Edge     Windows Defender

Tải xuống
Dung lượng ISO: 4,36 GB (khi cài xong là ~13 GB tùy máy)       Tải xuống

Cài bất kì Windows Lite trực tiếp lên PC bằng bộ hỗ trợ cài đặt tại đây (không liên quan tới HHOS)