Microsoft
              Windows

Linh hồn của những chiếc PC ngày nay!
Lưu ý: Khuyên bạn nên tải bằng IDM để có tốc độ tốt nhất!

Tải xuống phiên bản cũ tại ĐÂY


LTSB - LTSC

Sự ổn định, mượt mà, đơn giản!

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 

 

 

IoTLTSC 2019

?

 

 

IoTLTSC 2021

⇓ x64

Lưu ý:  chỉ có bản 64bit
Yêu cầu RAM 4GB, CPU 8th, UEFI, TPM 2.0, Secure Boot để cài đặt (trừ bản Bypass) 

H
H
P
C

Phục vụ quản lý máy chủ!

2000

2003

2008

2011

2012

2016

2019

2022

Các bản mới hơn sẽ tiếp tục được update trong tương lai...

Copyright by