Lưu ý: Chỉ dành cho Android!
ARMv7a cho Android 32 bit đời cũ
ARM64 cho Android 64 bit đời mới hiện tại

Facebook LCR AMOLED
v440.0.0.31.105 

• Không có quảng cáo
Mod menu tùy chỉnh

  ARMv7a        ARM64

Messenger
v427.0.0.30.110 

• Không có quảng cáo
 

ARMv7a        ARM64

Youtube Revanced Extended
v18.32.39 (Stable)          ARMv7a      ARM64

• Không có quảng cáo
Phát trong nền, đặc quyền Premium...

MicroG v3.4      ARMv7a      ARM64

Youtube RVX Music
v6.21.51 (Stable)          ARMv7a      ARM64

• Không có quảng cáo
• Phát trong nền, đặc quyền Premium...

MicroG v3.4      ARMv7a      ARM64

TikTok
v434.0.0.33.115

• Không có quảng cáo


                              Link

Spotify
v8.8.74.35

• Không có quảng cáo
Nhiều tùy chỉnh

  ARMv7a        ARM64